ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 

ระเบียบต่าง ๆ ของห้องสมุด
 
       1. ผู้มีสิทธิ์ในการยืม
1.1    คุณครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
1.2    นักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
2. การทำบัตรสมาชิก
    2.1 ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน
    2.2 สำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ ม.1,ม.4 สามาถรใช้บัตรประชาชนได้
    2.3 ถ่ายรูปเป็นรายบุคคลเพื่อจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในห้องสมุด
   
3.วิธีปฏิบัติในการยืม-คืน
    การยืมหนังสือ
             1.นักเรียนสามาถรยืมได้ครั้งละ 4เล่ม 7 วัน
             2.ให้ยื่นบัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมหนังสือที่จะยืม
    การคืนหนังสือ
     3.ให้วางหนังสือไว้ที่เคาน์เตอร์บริการคืน
     4.ให้ตรวจสอบสถานะ การยืม-คืนที่ OPAC หรือ บริการยืม – คืน
     5. การยืมวารสาร หนังสือพิมพ์   ไปถ่ายเอกสารให้นำบัตรสมาชิกยื่นไว้พร้อมเขียนรายละเอียดการยืมออกทุกครั้ง ยืมได้ไม่เกิน 30 นาที
 
เมื่อจบการศึกษา หรือลาออกต้องตรวจสอบหนี้ค้างส่งหนังสือ ที่บริการยืม คืน
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.