ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บุคลากร งานห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

นายชาติชาย  สิงห์พรหมสาร

 ผู้อำนวยการ

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

 

นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

 นางอุทัยวรรณ  จันดี

   หัวหน้างานห้องสมุด

 

                 นางธาริดา  ท่าหาญ                         นายอนุชิต  ศรีวิเศษ

             ครูช่วยงานห้องสมุด                         ครูช่วยงานห้องสมุด

 

                                   นางสาวนิตยา  กลิ่นแก้วนพรัตน์                              

                                                 บรรณารักษ์                                            

 

 

 

   


 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.