ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ห้องสมุด

 

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
**********
 
                ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียนและชุมชน เป็นศูนย์กลางให้บริการความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งเป็น       พื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณภาพของห้องสมุดเป็นดัชนีสำคัญตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของ            โรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพของนักเรียน
                องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาห้องสมุด มีดังนี้
 
1.      อาคารสถานที่
· ตั้งอยู่ชั้นล่างสุดของอาคาร
· อยู่ในจุดศูนย์กลางที่นักเรียนและครู อาจารย์มาใช้ได้สะดวก
· มีแสงสว่างเพียงพอ
· อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2.      ขนาด
ห้องสมุดควรมีพื้นที่เพียงพอในการดำเนินงาน การให้บริการ และการจัดกิจกรรมมี
บริเวณสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์ได้มาศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน ดังนี้
                        ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) มีเนื้อที่ 5 ห้องเรียน หรือ 315 ตารางเมตร
3.      การจัดบรรยากาศของห้องสมุด
ห้องสมุดสามารถจัดหลายรูปแบบ และมีสภาพเชิญชวนให้เข้าใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน และครูอาจารย์ รูปแบบของห้องสมุดที่ควรดำเนินการอาจแบ่งได้ดังนี้ คือ
1)      ห้องสมุดกลาง
2)      ห้องสมุดหมวดวิชา
3)      มุมหนังสือในห้องเรียน           
4)      ห้องสมุดนอกอาคารหรือนอกห้องสมุด
5)      ห้องสมุดเคลื่อนที่
 
3.1    การจัดบรรยากาศภายนอกห้องสมุด
· มีป้ายชื่อห้องสมุด
· มีป้ายประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
· มีป้ายนิทรรศการ
· จัดสวนหย่อมหรือมีไม้ดอก ไม้ประดับ ดูร่มรื่น สวยงาม
3.2    การจัดบรรยากาศภายในห้องสมุด
· มีป้ายประกาศระเบียบการใช้ห้องสมุดชัดเจน
· มีป้ายบอกหมวดหมู่หนังสือและมุมต่าง ๆ ของห้องสมุด
· จัดวางครุภัณฑ์เป็นสัดส่วน มีระเบียบ และเพียงพอแก่การใช้งาน
· สะอาด สดใส สวยงาม เป็นระเบียบ
 
4.      การจัดวางครุภัณฑ์
ห้องสมุดควรจัดวางครุภัณฑ์ที่จำเป็น และมีจำนวนเพียงพอสำหรับใช้จัดเก็บ
ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงทรัพยากร        สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
                                · ชั้นหนังสือควรวางห่างกันพอสมควร ประมาณ 2 ฟุต ให้เดินดูได้สะดวก
                                · ชั้นหนังสือสูงวางด้านใดด้านหนึ่ง ควรจัดเป็นคู่ ๆ ไม่ควรวางบังสายตาบรรณารักษ์ขณะนั่งทำงาน สามารถดูแลผู้ใช้ได้ทั่วถึง
· ชั้นเตี้ยควรวางชิดหน้าต่าง
· ชั้นวางวารสาร ที่วางหนังสือพิมพ์ควรจัดไว้บริเวณเดียวกัน อาจมีเก้าอี้ชุดรับแขก 
     จัดเป็นมุมสบายของห้องสมุด
· โต๊ะเก้าอี้นั่งอ่านจัดไว้เป็นชุด ๆ วางเป็นแนวเดียวกันหรือจัดไว้ในบริเวณที่          
     เหมาะสม ห่างจากชั้นหนังสือประมาณ 2 ฟุต
· เคาน์เตอร์รับ – จ่ายควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้า – ออก          
· ตู้บัตรรายการ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลวางในบริเวณที่สะดวกในการค้นหาหนังสือ และอยู่ใกล้ชั้นหนังสือ
 
                             
 
 
                          
5.      การจัดมุมต่างๆ ภายในห้องสมุด  
จัดแบ่งเป็นมุมต่างๆ เพื่ออำนวยความไม่สะดวกแก้ผู้มาใช้บริการ ได้แก่
5.1    มุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
· มีบรรยากาศที่เสริมสร้างความรู้สึกเทิดทูนและศรัทธา
· มีพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ
· มีหนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการ                  
     พระราชดำริ หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯลฯ
5.2    มุมอ่านหนังสือทั่วไป สำหรับนักเรียนและครูใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือประเภทต่าง ๆ
       · หนังสือสารคดี
       · หนังสืออ่านนอกเวลา
       · หนังสือคู่มือ
       · แบบเรียน
       · ตำราในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ศาสนา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม  
            ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ฯลฯ
        · นวนิยาย และเรื่องสั้น
5.3    มุมหนังสืออ้างอิง จัดหนังสืออ้างอิงประเภทต่าง ๆ ไว้บริการ เช่น
       · สารานุกรม
        · พจนานุกรม
        · หนังสือรายปี            
        · หนังสือแผนที่
        · วารสารเย็บเล่ม                 
        · จุลสารและกฤตภาค
                   ฯลฯ
ซึ่งใช้ค้นคว้าภายในห้องสมุด และไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
5.4    มุมวารสารและหนังสือพิมพ์ ให้บริการ
                                        ·   วารสารวิชาการ
                                        ·   วารสารทั่วไป
                                        ·   หนังสือพิมพ์
 
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนและครู อาจารย์
 
5.5    มุมเยาวชน มุมนี้ควรจัดบริการหนังสือสำหรับเยาวชน เพื่อการพักผ่อนและ
คลายเครียด
                                       · มีหนังสืออ่านง่าย ๆ ที่เหมาะกับวัยและความสนใจ
                                       · เรื่องสั้นวรรณกรรมเยาวชน
                                       · เกมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนการสอน
                                                                                ฯลฯ
 
                                5.6 มุมนิทรรศการ จัดป้ายประกาศให้ความรู้ข่าวสาร
                                       · แนะนำหนังสือ สื่อต่าง ๆ ของห้องสมุด
                                   · นิทรรศการตามวาระหรือในโอกาสสำคัญ
                                   · นิทรรศการส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
                                                                      ฯลฯ
                              
5.7    มุมโสตวัสดุ ให้บริการสื่อโสตทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ แก้ไข       
ความบกพร่องทางการเรียนของนักเรียน และให้บริการกลุ่มเล็ก ๆ ประกอบด้วย
                                        · วิทยุโทรทัศน์
                                        ·  เครื่องเล่นวีดิทัศน์
                                        ·  วีดิทัศน์ทั้งด้านวิชาการและบันเทิง
                                        · แถบบันทึกเสียง
         
5.8    มุมศิลปวัฒนธรรม เป็นมุมที่รวบรวมสิ่งของที่แสดงถึงวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู่และความเป็นไทย สิ่งที่จัดในมุมนี้   ได้แก่
                                        · สิ่งประดิษฐ์และวัสดุพื้นบ้าน
                                        · ศิลปวัตถุ
                                                                                  ฯลฯ
                                                            
 
 
 
5.9    มุมบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นมุมที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารนิเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกและ       รวดเร็ว
 
5.10 มุมบริการสื่อมัลติมีเดีย ห้องสมุดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียน ครู อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สามารถนำมาใช้เสริมการสอนในหลักสูตรได้ ทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มี
                                        · แผ่นซีดีรอมให้ความรู้ทางวิชาการ และ เกมส่งเสริมการเรียนการสอน
                                        · บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้บริการ
 
 
5.11 มุมบริการอินเทอร์เน็ต ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตเป็น      
เครื่องมือสำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ เพื่อสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ต้องการได้จากทุกมุมโลก เป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวัน นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแล้ว ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมอีกด้วย
                                        ห้องสมุดควรจัดบริการอินเทอร์เน็ตไว้บริเวณมุมอ้างอิง หรือจัดแยกเป็นห้องให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ โดยมี
                                        · เครื่องคอมพิวเตอร์
                                        · เครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับให้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการพิมพ์ข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ต
 
5.12    ห้องสมุดครู จัดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู อาจารย์ในการเตรียม
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น
                                        · วิทยานิพนธ์
                                        · เอกสารประกอบการประชุม อบรม สัมมนา
                                        · หนังสือ วารสาร เอกสารทางด้านการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ฯลฯ
                                        · หนังสืออ้างอิงทางการศึกษา
5.13     บริเวณทำงานของบรรณารักษ์ ควรจัดไว้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกกับการปฏิบัติ
และการให้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม
 
6.      การจัดห้องสมุดหมวดวิชา
จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกของนักเรียนและครูในการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาต่าง ๆ
และช่วยแบ่งเบาภาระของห้องสมุด การจัดห้องสมุดหมวดวิชาควรดำเนินการดังนี้
                                          · มีครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น ตู้ หรือชั้นหนังสือ โต๊ะเก้าอี้นั่งอ่าน ฯลฯ
                                          · มีทรัพยากรสารนิเทศทั่วไปและเฉพาะวิชาให้บริการอย่างหลากหลายและ      
                                         พอเพียง เช่น สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียน
                                         คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซีดีรอม ฯลฯ
                                          · มีป้ายสำหรับจัดนิทรรศการ
                                          · มีการตกแต่งห้องสมุดให้สวยงาม น่าเข้าใช้
                                          · มีบรรณารักษ์หมวดวิชาทำหน้าที่ดูแลและให้บริการ
                                          · จัดบริการยืม-คืน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
                                          · จัดเก็บสถิติ ประเมินผลและรายงาน
 
6.1    ห้องสมุดหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
 
6.2    ห้องสมุดหมวดวิชาภาษาไทย
 
6.3    ห้องสมุดหมวดวิชาสังคมศึกษา
7.      การจัดมุมหนังสือในห้องเรียน
                          ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือ ฝึกความรับผิดชอบ เสียสละ 
ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม และเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้   นักเรียน โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
                                          · จัดหนังสือและเอกสารต่าง ๆ
                                          · มีชั้นหนังสือ หรือกล่องใส่เอกสาร
                                          · มีนักเรียนอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนช่วยกันดูแลรับผิดชอบ         
                                          · มีการจัดตกแต่งให้สวยงาม น่าเข้าใช้
                                          · มีการจัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้
                                          · มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ
 
 
 
8.      การจัดห้องสมุดนอกอาคาร
8.1 ห้องสมุดเคลื่อนที่ อาจจัดหนังสือใส่ตะกร้า กล่อง รถเข็น หรือกระเป๋า นำไปให้บริการในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน ตามจุดที่มีนักเรียนนั่ง ใต้ต้นไม้ ใต้อาคาร สวนหย่อม โรงอาหาร ศาลา ฯลฯ โดยจัดนักเรียนอาสาสมัครหรือสมาชิกชุมนุมห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบให้บริการ ภายใต้การดูแลให้คำแนะนำจากครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์หมวดวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
        
                                8.2 ห้องสมุดในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน ควรมีชั้นหนังสือหรือตู้ใส่หนังสือ ที่นั่งอ่านเป็นการถาวร จัดหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ หรือจุลสารต่าง ๆ ไปให้บริการ เช่น ระเบียงหน้าห้องเรียน ใต้บันได ใต้ถุนอาคาร หอประชุม โรงอาหาร โรงฝึกงาน อาคารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมีนักเรียนเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการให้บริการ
 
9.      การจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุด
9.1    บริการของห้องสมุด
งานบริการเป็นงานที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น   เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการใช้ห้องสมุด สามารถค้นหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู่ต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารนิเทศได้อย่างคุ้มค่า บริการที่ห้องสมุดโรงเรียนจัด ได้แก่
                                          1. บริการยืม - คืน ให้บริการยืม - คืนวัสดุสารนิเทศประเภทต่าง ๆ โดยกำหนดระเบียบและวิธีการไว้อย่างชัดเจน เช่น บริการยืมหนังสือทั่วไป วารสาร หรือโสตทัศนวัสดุและไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งพิมพ์บางประเภทออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสืออ้างอิง สารสารเย็บเล่ม ฯลฯ แต่สามารถใช้ภายในห้องสมุดและถ่ายสำเนาได้ นอกจากนี้ควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในบริการยืม - คืน
                                          2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร หรือแหล่งสารนิเทศต่าง ๆ แนะนำการใช้หนังสืออ้างอิง การเขียนรายงาน รวมทั้งการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
                                          3. บริการแนะแนวการอ่าน จัดแนะนำการอ่านให้นักเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล เพื่อแนะนำหนังสือที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ หรือแนะนำหนังสืออื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาของ           นักเรียนเป็นรายบุคคล
                                          4. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อแนะนำผู้ใช้ห้องสมุดให้รู้จักห้องสมุด อันจะช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่ด้วยตนเอง การแนะนำการใช้ห้องสมุดสามารถจัดทำได้หลายลักษณะ ได้แก่ การจัดปฐมนิเทศแนะนำการใช้      ห้องสมุดเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล
                                          5. บริการหนังสือจอง ห้องสมุดจัดหนังสือที่มีผู้ต้องการใช้จำนวนมาก หรือหนังสือที่ครูผู้สอนประสานงานกับบรรณารักษ์ให้จัดหนังสือประกอบการเรียนการสอนหรือสำหรับ ค้นคว้าประกอบวิชาต่าง ๆ จัดเป็นหนังสือจอง โดยกำหนดระยะเวลาให้ยืมในระยะสั้น ๆ เนื่องจากหนังสือมีน้อย แต่มีผู้ต้องการใช้มาก และหากคืนเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ
                                          6. บริการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียนได้จัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ สื่อต่าง ๆ ที่จัดให้บริการ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้สืบค้นข้อมูลหนังสือที่ต้องการจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารนิเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็วและแม่นยำ
                                          7. บริการซีดีรอม ห้องสมุดควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และซีดีรอม ซึ่งมี      เนื้อหาความรู้ทางวิชาการ  เกมส่งเสริมทักษะทางภาษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฯลฯ ให้นักเรียนได้ใช้บริการตามความสนใจ เป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี
                                          8. บริการอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จากทั่วทุกมุมโลก ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้จากห้องสมุด และแหล่ง        สารนิเทศจากทั่วโลก โดยผ่านเครือข่ายดังกล่าว
                                          9. บริการชุมชน เพื่อให้บริการชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ใช้หนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดสามารถที่จะให้บริการ โดยให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป         มีการยืมคืนหนังสือตามที่ห้องสมุดกำหนด นอกจากนี้ควรจัดห้องสมุดเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปบริการในชุมชนด้วย
9.2    กิจกรรมห้องสมุด เป็นงานที่ควรจัดทำอย่างสม่ำเสมอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ      
ส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า พัฒนาความรู้ให้แก่นักเรียน กิจกรรมจะช่วยเพิ่มสีสรรให้ห้องสมุดดูมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่หยุดนิ่งกับที่ บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ       ห้องสมุด กิจกรรมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดได้เป็นอย่างดี
 
                                กิจกรรมที่ห้องสมุดโรงเรียนสามารถจัดได้ มีดังนี้
1.       แนะนำหนังสือ
2.       ตอบปัญหา
3.       จัดนิทรรศการ
4.       สาธิตความรู้จากหนังสือ
5.       สนทนาเรื่องหนังสือ
6.       ประกวดเรียงความหรือคำขวัญ
7.       จัดทำหนังสือ
8.       เกมส่งเสริมการอ่าน
                                1. แนะนำหนังสือ มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเล่าเรื่องจากหนังสือ ต่างกันตรงที่การแนะนำหนังสือไม่ต้องเล่ารายละเอียดของเรื่อง อาจแนะนำโดยการพูด การเขียน เช่น ลงในวารสารของโรงเรียน ติดป้ายนิเทศให้อ่าน หรือใช้โสตทัศนวัสดุช่วยในการแนะนำก็ได้
                                2. ตอบปัญหา เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้มีผู้เข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้น โดยให้ผู้ใช้         ค้นหาคำตอบจากหนังสือในห้องสมุด การตอบปัญหาที่ห้องสมุดนิยมจัด ได้แก่ ตอบปัญหาจากป้ายนิเทศที่ห้องสมุดติดคำถามไว้ ให้นักเรียนส่งคำตอบได้ที่ห้องสมุดตามระยะเวลาที่กำหนด มีการให้รางวัลผู้ที่ตอบถูกในงานสัปดาห์ห้องสมุด หรือโอกาสสำคัญต่าง ๆ โดยเน้นให้นักเรียนหาคำตอบจากการอ่านหนังสือ มักจัดอย่างเป็นทางการมีคณะกรรมการ มีผู้ร่วมตอบปัญหา มีผู้เข้าชมเพื่อให้ได้รับความรู้จากการชมการแข่งขันตอบปัญหาด้วย อาจจะจัดในหอประชุม ห้องสมุด หรือ
ห้องโสตทัศนศึกษา เรื่องที่จัด เช่น ตอบปัญหาจากสารานุกรม   ตอบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
                                3. จัดนิทรรศการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับวันสำคัญหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรมนี้ทุกห้องสมุดจัดได้อย่างสม่ำเสมอ ในการจัดควรคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย สถานที่ โอกาส ระยะเวลา และผู้ชม การจัดนิทรรศการจึงจะได้ผลคุ้มค่า
จะมีการสาธิตบางเรื่อง บางส่วน เช่น สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา สาธิตการทำขนม         ลูกชุบ การทดลองวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ เป็นต้น
                                4. ประกวดเรียงความหรือคำขวัญ ห้องสมุดจะจัดประกวดคำขวัญจาก ผู้ใช้บริการ คำขวัญจะเป็นวลีสั้น ๆ กระชับ มีความหมายฟังแล้วเข้าใจจุดประสงค์ เช่น คำขวัญเกี่ยวกับหนังสือ ประโยชน์ของห้องสมุด ประโยชน์จากการอ่าน มารยาทในการใช้ห้องสมุด ฯลฯ คำขวัญเกี่ยวกับหนังสือ ประโยชน์ของห้องสมุด ประโยชน์จากการอ่าน มารยาทในการใช้ห้องสมุด ฯลฯ ส่วนการประกวดเรียงความ อาจจะประกวดเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือ หรือเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุด กรณีที่หมวดวิชาจัดประกวดเรียงความ ห้องสมุดควรจัดหนังสือเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำ
บรรณานุกรมไว้บริการด้วย
                                5. เกมส่งเสริมการอ่าน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเขียน การคิด และการแสดงมีทั้งเกมแบบกลุ่มและรายบุคคล นักเรียนจะให้ความสนใจกับเกมต่าง ๆ มาก หากบรรณารักษ์มีการเตรียมการที่ดี พิจารณาถึงโอกาส และความเหมาะสมของผู้ร่วมกิจกรรม เช่น หมากรุก เกมต่อภาพ เกมปริศนาอักษรไขว้ ฯลฯ และอาจจัดให้มีการแข่งขันเล่นเกมต่าง ๆ และห้องสมุดจัดหารางวัลเป็นหนังสือ หรือเกมมอบให้นักเรียนที่เป็นฝ่ายชนะ
                                ห้องสมุดอาจจัดหา จัดซื้อ หรือให้นักเรียนจัดทำเกมง่าย ๆ ไว้บริการในห้องสมุด        ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะเชาวน์ปัญญา และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน
 
10. การจัดห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
                เป็นนโยบายสำคัญที่ห้องสมุดต้องดำเนินการโดยประสานกับครูอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงหลักสูตรเป็นสำคัญ มีการดำเนินงาน ดังนี้
                                          · ครูเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
                                          · ครูผู้สอนและบรรณารักษ์ร่วมมือกันคัดเลือกทรัพยากรสารนิเทศ
                                          · จัดทรัพยากรสารนิเทศขึ้นชั้น และจัดทำบรรณานุกรม
                                          · จัดทำแบบฟอร์มการจองทรัพยากรสารนิเทศ
                                         · จัดทำแบบฟอร์มจองเวลาการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ
                                          · ประชาสัมพันธ์แนะนำทรัพยากรสารนิเทศให้นักเรียน ครู อาจารย์ทราบ
                                          · จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ
                                          · ประเมินผลการให้บริการ
-          ความสอดคล้องของทรัพยากรสารนิเทศกับการเรียนการสอน
-          ความทันสมัยของทรัพยากรสารนิเทศ
-          ความสะดวกในการให้บริการแก่ครูและนักเรียน
-          ความร่วมมือของครูผู้สอน
-          จำนวนคาบ/สัปดาห์ในการบริการทรัพยากร สารนิเทศประกอบการเรียนการสอน
                                          · การนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
11. ทรัพยากรสารนิเทศ
            ห้องสมุดต้องจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทไว้ให้บริการ ได้แก่ วัสดุตีพิมพ์ 
เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น รูปภาพ ของจริง แผนที่ ลูกโลก เกม และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียง ภาพนิ่ง เป็นต้น และควรมีปริมาณเพียงพอสำหรับให้บริการ
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2019. All Rights Reserved.