ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 วีดิโอ ดิสก์
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 Res
 งานวิจัย
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
6 pp
 จุลสาร
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 map
 แผนที่
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8 Fic
 นวนิยาย
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
9 dvd
 แผ่น DVD
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
10 cps
 กฤตภาค
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
11 cda
 ซีดีเสียง
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
12 cd
 CD
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 2 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
13 bk
 หนังสือ
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
14 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
บุคลากรสายสนับสนุน   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2019. All Rights Reserved.